Informace a návody

Smlouva mezi odběratelem a tvůrcem

Standardní smlouva mezi odběratelem a tvůrcem

1.      Úvod: Tato standardní smlouva mezi odběratelem a tvůrcem (dále jen „tato smlouva “) stanovuje podmínky, kterými se řídí každá transakce mezi odběratelem a tvůrcem na GayPlanet.

2.      Kdy tato dohoda platí? Pokaždé, když je na GayPlanet zahájena transakce odběratele/tvůrce, použije se tato standardní smlouva mezi odběratelem a tvůrcem, s vyloučením jakýchkoli jiných podmínek, které může odběratel nebo tvůrce navrhnout, a tato standardní smlouva mezi odběratelem a tvůrcem bude právně závazná pro Ddběratele a Tvůrce účastnící se transakce Odběratel/Tvůrce.

3.      Strany: Jedinými stranami této smlouvy jsou odběratel a tvůrce účastnící se transakce odběratel/tvůrce. Ani GayPlanet není stranou této smlouvy a GayPlanet neuděluje žádná práva v souvislosti s jakoukoli Transakcí Odběrateli/Tvůrci, s výjimkou toho, že GayPlanet může působit jako zprostředkovatel plateb v souladu s pokyny Tvůrce a Odběratele uvedenými v části 5 této smlouvy.

4.      Výklad: V této smlouvě mají definované pojmy následující význam:

a)        „GayPlanet“ znamená webovou stránku přístupnou přes URL www.Gayplanet.cz nebo přes jakýkoli webový prohlížeč a aplikaci;

b)      „Obsah“ znamená jakýkoli materiál nahraný do GayPlanet jakýmkoli uživatelem (ať už tvůrcem nebo odběratelem), včetně jakýchkoli fotografií, videí, zvuku (například hudby a jiných zvuků), materiálu živého vysílání, dat, textu (jako jsou komentáře a hashtagy) , metadata, obrázky, interaktivní prvky, emotikony, GIFy, memy a jakýkoli jiný materiál;

c)      „Tvůrce “ znamená uživatele, který nahrál své dokumenty a byl schválen administrátory jako tvůrce, aby mohl zveřejňovat prémiový obsah na GayPlanet a aby si jej mohli prohlížet ostatní uživatelé;

d)      „Odběratel “ znamená uživatele, který sleduje Tvůrce a je schopen zobrazit obsah Tvůrce;

e)      "Doporučující uživatel " znamená uživatele, který se účastní programu doporučení GayPlanet;

f)      „Transakce odběratel/tvůrce “ znamená jakoukoli transakci mezi odběratelem a tvůrcem na GayPlanet, pomocí které je udělen přístup k prémiovému obsahu tvůrce, a to jakýmkoli z následujících způsobů: (i) předplatné, (ii) platby provedené odběratelem zobrazení placeného obsahu tvůrce (platby za zhlédnutí médií) a (iii) platby provedené odběratelem za použití funkce interakce s odběratelem na účtu tvůrce;

g)       " Poplatek" znamená poplatek účtovaný Tvůrcům v souladu s částí 5 Podmínek použití GayPlanet pro Tvůrce ;

h)      " Předplatné " znamená předplatné Odběratele, který si předplatil účet Tvůrce;

i)      „Daně “ zahrnují všechny formy daní a zákonné, vládní, státní, federální, provinční, místní vládní nebo obecní poplatky, cla, poplatky, příspěvky, odvody, srážky nebo závazky, ať už jsou účtovány v České republice nebo v jakékoli jiné jurisdikci.

5.      Cena a platba: Uzavřením transakce odběratel/tvůrce souhlasí odběratel s tím, že zaplatí platbu pro tvůrce v souladu s cenou zveřejněnou tvůrcem. Odběratel a Tvůrce účastnící se Transakce Odběratel/Tvůrce opravňují GayPlanet, aby jednaly jako zprostředkovatel plateb a shromažďovaly, držely a zpracovávaly Platbu odběratelů a veškerou příslušnou DPH, odečítaly poplatek a aby vyplatiti částky splatné Tvůrcům a (pokud je to možné) Doporučujícím uživatelům, jak je popsáno v podmínkách služby GayPlanet.

6.      Licence k obsahu: Jakmile odběratel uhradí platbu za transakci odběratel/tvůrce, tvůrce udělí odběrateli omezenou licenci na přístup k příslušnému obsahu tohoto tvůrce, kterého se daná transakce odběratel/tvůrce týká (dále jen „relevantní obsah“ ). Tato licence je nepřenosná, nelze ji dále licencovat a není výhradní a umožňuje Odběrateli přistupovat a zobrazovat Relevantní obsah na osobním zařízení odběratele a prostřednictvím běžného webového prohlížeče (a vytvářet dočasnou kopii takového obsahu pouze v rozsahu, kdy se jedná o nahodilý a technický proces tvořící součást přístupu Odběratele k Obsahu (tj. ukládání do mezipaměti).

7.      Vlastnictví obsahu: Odběratel účastnící se Transakce Odběratel/Tvůrce bere na vědomí a souhlasí s tím, že licence na Relevantní obsah uvedená v části 6 této smlouvy nevede k tomu, že odběratel získá jakákoli práva k Relevantnímu obsahu, přičemž tato práva budou uchovávany Tvůrcem příslušného obsahu.

8.      Vypršení licence: Licence udělená odběrateli ve vztahu k Relevantnímu obsahu vyprší automaticky bez upozornění za následujících okolností:

a)       pokud Platba odběratele související s Transakcí Odběratel/Tvůrce a byla neúspěšná nebo je z jakéhokoli důvodu naúčtována zpět nebo stornována;

b)      pokud jde o obsah s platbou za zhlédnutí, jakmile odběratel dokončí prohlížení obsahu;

c)      pokud jde o předplatné a je na konci období předplatného;

d)      pokud je uživatelský účet Odběratele z jakéhokoli důvodu pozastaven nebo ukončen;

e)      pokud Odběratel jedná v rozporu s Pravidly chování GayPlanet (ať už ve vztahu k Relevantnímu obsahu nebo vůbec);

f)      pokud je Obsah odstraněn z účtu Tvůrce;

g)      pokud odběratel zavře svůj uživatelský účet na GayPlanet.

9.      Zrušení a vrácení peněz: S ohledem na každou transakci odběratele/tvůrce:

a)       Odběratel bere na vědomí, že Transakce odběratel/tvůrce povede k dodání příslušného obsahu odběrateli.

b)      Tato smlouva neovlivňuje žádné zákonné právo na vrácení peněz od Tvůrce, které může mít odběratel podle zákona o právech spotřebitelů nebo jakéhokoli jiného platného zákona.

10.     Povinnosti mezi tvůrcem a odběratelem: S ohledem na každou transakci odběratele/tvůrce:

a)      Odběratel a Tvůrce účastnící se Transakce Odběratel/Tvůrce souhlasí s tím, že budou vždy dodržovat Pravidla chování ve vztahu k Relevantnímu obsahu, a to i při přístupu, prohlížení a interakci s ním.

b)      Odběratel, který se účastní Transakce odběratel/tvůrce, souhlasí s tím, že za přístup, zobrazení nebo interakci s Relevantním obsahem provede platbu, a souhlasí s tím, že nebude iniciovat zpětné zúčtování jinak, než pokud odběratel zpochybní transakci odběratel/tvůrce a to v dobré víře.

c)      Tvůrce účastnící se Odběratelské/Tvůrčí transakce souhlasí se zpřístupněním Relevantního obsahu odběrateli, jakmile Odběratel uhradí platbu vztahující se na Relevantní obsah.

d)      Tvůrce zaručuje (učiní právně vymahatelný příslib), že vlastní všechna potřebná práva k Relevantnímu obsahu a dostatečná k tomu, aby jej mohl licencovat Odběrateli na území, kde bude Odběratel přistupovat k Relevantnímu obsahu, a získal všechna oprávnění a souhlasy potřebné k udělení licence v části 6 této smlouvy.

e)      Za vytvoření a nahrání Relevantního obsahu je odpovědný výhradně Tvůrce. Tvůrce neposkytuje žádné záruky, že bude i nadále průběžně vytvářet a nahrávat relevantní obsah.

f)      Pokud ze strany Tvůrce nedošlo k nedbalosti nebo jinému porušení povinností, je odběrateli přístup k Obsahu Tvůrce zcela na vlastní riziko.

11.     Žádné záruky: Odběratel účastnící se Transakce Odběratel/Tvůrce bere na vědomí, že Tvůrci mohou kdykoli přidávat a odstraňovat Obsah ze svého účtu Tvůrce a že Tvůrci mohou rozhodnout, jaký druh obsahu zpřístupní na svém účtu. Kromě toho odběratel účastnící se transakce odběratel/tvůrce bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, kdy odběrateli nebude možné získat přístup k příslušnému obsahu, který má být poskytnut v rámci transakce odběratel/tvůrce, včetně:

a)      pokud je účet Tvůrce pozastaven nebo smazán;

b)      pokud je účet odběratele pozastaven nebo smazán;

c)      pokud je pozastavena nebo nedostupná dostupnost celé stránky GayPlanet nebo její části; nebo

d)      pokud Tvůrce nebude schopen v budoucnu vytvořit nebo nahrát Relevantní obsah.

12.     Podmínky týkající se sporů:

a)      Tato smlouva se řídí českým právem a české právo se bude vztahovat na jakýkoli nárok, který vznikne z této smlouvy nebo s ní souvisí. Odběratel se také bude moci spolehnout na závazná pravidla práva země, kde žije.

b)      Kde lze uplatnit nároky:

I.       Pokud je tato smlouva uzavřena s odběratelem s bydlištěm v Evropské unii, jakýkoli nárok podle této smlouvy lze uplatnit u soudů v České republice nebo u soudů země, kde odběratel žije.

II.      Pokud je tato smlouva uzavřena s odběratelem s bydlištěm mimo Evropskou unii, jakýkoli nárok podle této smlouvy musí být podán u soudů v České republice, pokud se odběratel a tvůrce nedohodnou jinak.

 

Poslední aktualizace: 15.6.2022