Informace a návody

Pravidla chování

Pravidla chování

 

Shrnutí

V našem každodenním životě jsou zdvořilost a milý úsměv samozřejmostí. V anonymním světě internetu se bohužel často na slušné chování zapomíná. Aby nedocházelo k nepříjemnostem, sestavili jsme pro vás přehled nejdůležitějších pravidel chování.

 

Můj profil: Profily, u nichž se objeví protizákonné, vulgární či jinak urážlivé výrazy, budou kompletně odstraněny. Registrace pod více uživatelskými konty je přísně zakázána!

 

Zveřejňování obsahu: Kdekoliv na webu GayPlanet je přísně zakázáno sdílet obsah s rasistickými a urážlivými motivy, komerční odkazy, čísla účtu, či loga firem. Telefonní číslo, email a další kontaktní údaje lze sdílet jen na svém osobním profilu! Doporučujeme vám, abyste byli při sdělování podrobností o sobě třetím stranám opatrní, a to se stejnou opatrností jako za jakýchkoli jiných okolností.

 

Komerční příspěvky: Příspěvky obsahující reklamní sdělení, lze sdílet pouze pomocí průvodce reklamní kampaní: „Vytvořit reklamní kampaň“. Všechny ostatní možnosti sdílení reklamy jsou zakázány!

 

Sankce: Dojde-li k porušení pravidel, je uživatel na toto porušení upozorněn. V případě závažného porušení je na našem uvážení, zda bude účet okamžitě zrušen.

 

Nahlášení obtěžujících členů: Pomocí manuální kontroly členských profilů a automatického filtru dat se GayPlanet snaží své členy chránit před podvody, spamy a obtěžováním. Přesto se může stát, že náš systém okamžitě nerozpozná nežádoucí obsah. Prosíme vás, podpořte nás v našem snažení a nahlaste uživatele, kteří porušují tato pravidla chování nebo nedodržují naše Podmínky použití.

 

Jak moderujeme a ověřujeme fotografie: Používáme kombinace automatizovaných systémů a týmu moderátorů k monitorování a kontrole obsahu, který by mohl naznačovat porušování našich Podmínek použití a také těchto Pravidel chování. Pokud tato pravidla nebudete respektovat, moderátor nebo systém může přístup k vašemu účtu na GayPlanet omezit, trvale odstranit, nebo nechat vynutit ověření identity. Pro ověření identity (na stránce s ověřením) je potřeba odeslat fotografii s požadovaným gestem a také fotografii, na které držíte papír s vaši emailovou adresou, pod kterou jste se registrovali. Můžeme vás také dodatečně požádat o předložení identifikačních dokumentů, fotografií a jakýchkoli dalších důkazů k prokázání vaší totožnosti. Pokud s ověřením identity nesouhlasíte, bude váš účet automaticky odstraněn během krátké doby. Pokud si přejete účet odstranit ihned, napište požadavek na admin@gayplanet.cz

 

Úplná pravidla chování

 

POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO PRAVIDLY – PROSÍM, POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE

Tyto zásady se vztahují na vaše používání GayPlanet a tvoří součást vaší smlouvy s námi. Tyto zásady stanovují, co je a co není na GayPlanet povoleno.
V těchto Zásadách mají definované pojmy stejný význam jako v našich Podmínkách použití pro všechny uživatele.

 

1. Používejte GayPlanet pouze pro své vlastní osobní použití a neprodávejte, nepronajímejte, nepřevádějte ani nesdílejte svůj účet, ani žádný obsah získaný vaším používáním GayPlanet nikomu jinému.

2. Používejte GayPlanet pouze způsobem a k účelu, který je zákonný.

3. Nenahrávejte, nezobrazujte ani nezveřejňujte na GayPlanet obsah, který je nezákonný, podvodný, pomlouvačný, nenávistný, diskriminační, vyhrožující, obtěžující, který podněcuje nebo podporuje násilí nebo jakoukoli nezákonnou činnost.

4. Nepoužívejte GayPlanet žádným způsobem, který by mohl zneužít, poškodit nebo se pokusit zneužít či poškodit jakoukoli osobu mladší 18 let, například jejím vystavením v podobě neoznačeného nevhodnému obsahu tlačítkem 18+.

5. Na GayPlanet nenahrávejte, nezveřejňujte, nezobrazujte ani nepublikujte obsah, který:

a) zobrazuje, zahrnuje nebo odkazuje na:

I. jakoukoli fyzickou osobu mladší 18 let; nebo

II. jakoukoli jinou osobu, pokud nemáte písemnou dokumentaci, která potvrzuje, že všechny osoby zobrazené nebo zahrnuté nebo zmiňované ve vašem obsahu jsou starší 18 let, a od každého jednotlivce máte písemný souhlas s použitím jejich jména nebo fotografie (nebo obojího);

b) zobrazuje, propaguje, inzeruje nebo odkazuje na:

I. střelné zbraně, zbraně nebo jakékoli zboží, jehož prodej, držení nebo používání podléhá zákazům nebo omezením;

II. drogy nebo drogové příslušenství;

III. sebepoškozování nebo sebevražda;

IV. incest;

V. sodomie;

VI. násilí, znásilnění, hypnóza, intoxikace, sexuální napadení, mučení, sadomasochistické zneužívání nebo tvrdé otroctví, extrémní fisting nebo mrzačení genitálií;

VII. nekrofilie;

VIII. moč, skatologický materiál nebo materiál související s exkrementy;

IX. „porno z pomsty“ (což je jakýkoli sexuálně explicitní materiál obsahující jakoukoli osobu, která předem nedala výslovný a plně informovaný souhlas k tomu, aby tento materiál (a) byl pořízen, zachycen nebo jinak uložen nebo (b) zveřejněn a sdílen na GayPlanet);

X. eskortní služby, sexuální obchodování nebo prostituce;

C) obsahuje, propaguje, inzeruje nebo odkazuje na projevy nenávisti (což je obsah určený k hanění, ponižování, dehumanizaci, vyloučení, útokům, vyhrožování nebo podněcování nenávisti, strachu a násilí vůči skupině nebo jednotlivci na základě rasy, etnického původu, národnostního původu, náboženství, pohlaví, genderová identita, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, vážná nemoc, nebo jakákoli jiná chráněná charakteristika);

d) obsahuje nebo odkazuje na osobní údaje, soukromé nebo důvěrné informace kohokoli jiného (například telefonní čísla, informace o poloze (včetně adres a souřadnic GPS), jména, doklady totožnosti, e-mailové adresy, přihlašovací údaje na GayPlanet včetně hesel a bezpečnostních otázek, finanční informace včetně údajů o bankovním účtu a kreditní kartě, biometrických údajů a lékařských záznamů) bez výslovného písemného souhlasu této osoby;

e) budí dojem, že pochází nebo je schválen, licencován námi nebo jakoukoli jinou osobou nebo společností;

f) je používán nebo je určen k tomu, aby byl použit k získání peněz nebo jiné výhody od kohokoli jiného výměnou za odstranění obsahu; a/nebo

g) zahrnuje nebo propaguje komerční aktivity nebo prodeje třetích stran, jako jsou soutěže, sázky a jiné propagace prodeje, umísťování produktů, reklamy nebo inzeráty s nabídkou práce nebo zaměstnání, bez našeho předchozího výslovného souhlasu.

6. Nepoužívejte GayPlanet k pronásledování, šikanování, zneužívání, obtěžování, vyhrožování nebo zastrašování kohokoli jiného.

7. Nepoužívejte GayPlanet k zapojení se do zavádějícího nebo klamavého chování nebo chování, které by mohlo uvést v omyl nebo podvést jiného uživatele.

8. Respektujte práva k duševnímu vlastnictví tvůrců, mimo jiné tím, že nebudete jejich obsah bez oprávnění nahrávat, reprodukovat, sdílet s veřejností ani jinak šířit.

9. Nedělejte nic, co porušuje naše práva nebo práva někoho jiného, ​​včetně práv duševního vlastnictví (příkladem jsou autorská práva, ochranné známky, důvěrné informace a dobré jméno), osobnostní práva, nekalá soutěž, soukromí a práva na ochranu dat.

10. Nevydávejte se za nás, za některého z našich zaměstnanců, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu či společnost ani nepravdivě neuvádějte ani nenaznačujte jakékoli spojení, podporu, sponzorství mezi vámi a námi nebo jakoukoli jinou osobou či společností.

11. Neuvádějte nepravdivé informace o registraci účtu ani nepoužívejte cizí informace nebo obsah.

12. Nezveřejňujte ani nenechávejte zveřejňovat žádný obsah, který je spam, jehož záměrem nebo účinkem je umělé zvýšení počtu zobrazení a interakcí.

13. Během živého přenosu nepřenášejte, ani jinak neposílejte žádný předem nahraný zvukový nebo obrazový materiál a ani se jinak nepokoušejte vydávat nahraný materiál za živý přenos.

14. Nepoužívejte jiná média nebo metody (například použití kódových slov nebo signálů) ke sdělení čehokoli, co porušuje tyto zásady.

15. Nereprodukujte, netiskněte, nedistribuujte, nepokoušejte se stahovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, znovu publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet jakýkoli obsah.

16. Do Obsahu vědomě nevkládejte žádné viry, trojské koně, červy nebo jiný materiál, který je nebo může být škodlivý.

17. Nedekompilujte, nerozebírejte, neprovádějte zpětnou analýzu ani se jinak nepokoušejte objevit nebo odvodit zdrojový kód GayPlanet.

18. Nepoužívejte GayPlanet způsobem, který by mohl nepříznivě ovlivnit naše systémy.

19. Nepoužívejte žádný automatizovaný program, nástroj nebo proces (jako jsou roboti, automatické skripty) pro přístup k GayPlanet.

20. Nepoužívejte název GayPlanet, logo ani žádné související nebo podobné názvy, názvy produktů a služeb, návrhy nebo slogany jinak než omezenými způsoby, které jsou výslovně povoleny v podmínkách nebo s naší předchozí písemnou dohodou.

 

Porušení těchto zásad může vést k pozastavení nebo ukončení vašeho účtu, odebrání přístupu a také zamezení přístupu k vašim příjmům.

 

Poslední aktualizace: 15.6.2022