Informace a návody

Podmínky použití pro tvůrce

Podmínky použití pro tvůrce

 

POUŽÍVÁNÍM NAŠÍ STRÁNKY JAKO TVŮRCE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI – POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE

 

1.      Úvod: Tyto podmínky použití pro tvůrce jsou dodatečné podmínky, které platí, pokud používáte Gayplanet jako tvůrce (v těchto podmínkách použití pro tvůrce jste také označováni jako „vy“ a „vaše“). Tyto podmínky použití pro tvůrce tvoří součást vaší smlouvy s námi.

2.      Výklad: V těchto Podmínkách použití pro tvůrce mají definované pojmy stejný význam jako v Podmínkách použití pro všechny uživatele. Kromě toho:

a)      „DPH “ znamená daň z přidané hodnoty v České republice; a

b)     „Daně “ zahrnují všechny formy daní a zákonné, vládní, státní, federální, provinční, místní vládní nebo obecní poplatky, cla, poplatky, příspěvky, odvody, srážky nebo závazky, ať už jsou účtovány v České republice nebo v jakékoli jiné jurisdikci.

3.      Následující podmínky se budou vztahovat na vaše používání GayPlanet a souhlasíte s nimi:

a)      Naše podmínky použití pro všechny uživatele;

b)     Naše zásady ochrany osobních údajů – které vám říkají, jak používáme vaše osobní údaje a další informace, které o vás shromažďujeme;

c)      Naše Pravidla chování – které vám říkají, co můžete a co nemůžete na GayPlanet dělat;

d)     Naše Zásady pro stížnosti – které stanovují postup pro podání stížnosti na jakýkoli aspekt GayPlanet a jak budeme tuto stížnost řešit;

e)    Standardní smlouva mezi odběratelem a tvůrcem – která není součástí vaší smlouvy s námi, ale která upravuje a stanovuje podmínky platné pro každou transakci odběratele/tvůrce, kterou uzavřete na GayPlanet.

4.      Na vaše používání GayPlanet se mohou také vztahovat následující dodatečné podmínky:

a)      Pokud jste také odběratelem, podmínky použití pro odběratele se budou vztahovat také na vaše používání GayPlanet jako odběratele; a

b)     Pokud se účastníte programu doporučení GayPlanet, budou se na vaše používání programu doporučení vztahovat podmínky programu doporučení.

5.      Jaké jsou poplatky, které tvůrcům účtujeme za používání GayPlanet? Účtujeme vám poplatek ve výši dvaceti procent (20 %) ze všech plateb odběratelů, které vám provedeme (tzv. Zbývajících osmdesát procent (80 %) platby odběratelů je splatný vám (nazývaný „výdělek tvůrců/provize“). Náš poplatek zahrnuje náklady na poskytování, údržbu a provozování GayPlanet a ukládání vašeho obsahu. Náš poplatek je odečten z platby od odběratelů a Výdělky tvůrců jsou vám vypláceny způsobem popsaným v části Výplaty tvůrcům.

6.      Jak nastavit svůj účet jako účet pro tvůrce:

a)      Na stránce „Peněženka“, v sekci „Moje prémium“ a dále „nastavení“, budete muset nahrát platný průkaz totožnosti a fotografii na které držíte průkaz totožnosti vedle svého obličeje a žádost nám odeslat k prověření,

b)     Můžeme vás kdykoli požádat o další informace o věku nebo ověření identity. 

c)      Jakmile dojde k úspěšnému dokončení ověření, na stránce „nastavení“ si nastavte ceny, které chcete svým odběratelům účtovat za váš obsah.

d)     Poté budete moci začít přidávat prémium obsah a uživatelé se budou moci přihlásit k odběru vašeho prémium obsahu.

e)     Pokud ztratíte přístup ke svému účtu, můžete si resetovat heslo, ale k tomu budete potřebovat znát e-mailovou adresu použitou k nastavení účtu. Pokud si nevzpomenete na e-mailovou adresu použitou k založení účtu, můžeme vás požádat o předložení identifikačních dokumentů a fotografií a jakýchkoli dalších důkazů, které můžeme přiměřeně požadovat k prokázání vaší totožnosti.

7.      Osobní právní odpovědnost Tvůrců: Tvůrci mohou být pouze jednotlivci. Každý Tvůrce je osobně vázán Podmínkami služby. Pokud máte zástupce, agenturu, správcovskou společnost nebo jinou třetí stranu, která vám pomáhá s provozem vašeho účtu pro tvůrce (nebo jej provozuje vaším jménem), nemá to vliv na vaši osobní právní odpovědnost. Náš vztah je s vámi, nikoli s jakoukoli třetí stranou, a vy budete právně odpovědní za to, že veškerý zveřejněný obsah a veškeré použití vašeho účtu bude v souladu s podmínkami služby.

8.      Transakce odběratelů/tvůrců: Tato část popisuje podmínky, které se vztahují na transakce odběratelů/tvůrců:

a)      Všechny transakce odběratelů/tvůrců jsou smlouvy mezi odběrateli a tvůrci na základě podmínek standardní smlouvy mezi odběratelem a tvůrcem. Ačkoli usnadňujeme transakce odběratelů/tvůrců poskytováním platformy GayPlanet a ukládáním obsahu, nejsme smluvní stranou standardní smlouvy mezi odběratelem a tvůrcem ani žádné jiné smlouvy, která může existovat mezi odběratelem a tvůrcem, a nejsme odpovědní za žádného odběratele/tvůrce.

b)     Když obdržíte potvrzení od GayPlanet, buď e-mailem, oznámením (nebo obojím), že byla transakce odběratele/tvůrce potvrzena, musíte provést svou část tím, že umožníte odběrateli prohlížet si obsah na vašem účtu. Tzn. že byste odběratele neměli blokovat, ani jinak tento prémium obsah skrývat. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakékoli vaše porušení této povinnosti (což znamená, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu (včetně ušlého zisku), kterou utrpíme v důsledku toho, že tuto povinnost nesplníte).

9.      Obsah – obecné podmínky: Kromě podmínek uvedených jinde v Podmínkách služby (zejména v našich pravidlech chování) se na Obsah, který jste zveřejnili, zobrazili, nahráli jako Tvůrce na GayPlanet vztahují i ​​následující podmínky:

a)      Váš obsah není důvěrný a dáváte svým odběratelům oprávnění k přístupu a prohlížení vašeho obsahu na GayPlanet pro jejich vlastní zákonné a osobní použití a v souladu s případnými licencemi, které svým odběratelům udělíte.

b)     Zaručujete (což znamená, že nám dáváte právně vymahatelný slib), že pro každou položku Obsahu, kterou zveřejníte, zobrazíte, nahrajete nebo publikujete na GayPlanet:

I.      obsah je plně v souladu s Podmínkami služby (a zejména s našimi Pravidly chování);

II.     vlastníte všechna práva nezbytná k licencování a obchodování s vaším Obsahem na GayPlanet, včetně všech území, kde máte odběratele;

III.    buď vlastníte svůj obsah (a všechna práva duševního vlastnictví k němu) nebo máte platnou licenci nabízet a dodávat svůj obsah svým odběratelům;

IV.      pokud váš obsah zahrnuje nebo používá jakýkoli materiál třetích stran, zajistili jste si všechna práva, licence, písemné souhlasy a vydání, která jsou nezbytná pro použití takového majetku třetích stran ve vašem obsahu a pro následné použití a využití tohoto obsahu na GayPlanet; a

V.        obsah je:

1.      uspokojivé kvality, s přihlédnutím k jakémukoli popisu Obsahu, ceně a všem dalším relevantním okolnostem, včetně jakéhokoli prohlášení nebo prohlášení, které o povaze obsahu učiníte na svém účtu nebo v jakékoli reklamě;

2.      účel, pro který odběratel používá obsah, je přiměřeně vhodný pro jakýkoli účel, který vám odběratel oznámil a jak jste popsali.

c)      Souhlasíte s tím, že vůči nám ponesete odpovědnost a odškodníte nás, pokud některá ze záruk v části 9(b) bude nepravdivá. To znamená, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu (včetně ušlého zisku), kterou utrpíme v důsledku nepravdivosti jakékoli záruky.

d)     Nejsme zodpovědní a nepodporujeme žádný aspekt jakéhokoli obsahu zveřejněného vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem GayPlanet. Nemáme žádnou povinnost monitorovat jakýkoli obsah a nemáme žádnou přímou kontrolu nad tím, co může obsahovat váš obsah.

e)     Souhlasíte také s tím, že budete jednat jako správce záznamů pro Obsah, který nahrajete na GayPlanet.

10.   Reklama na GayPlanet:

a)      Pokud do svých prémiových příspěvků zveřejníte nebo nahrajete foto obsah nebo video obsah, který je navržen tak, aby přímo nebo nepřímo propagoval zboží, služby nebo obrázek třetí strany za úplatu, nebo pro účely vlastní propagace (včetně reklamy, sponzorství, a umístění produktu), pak musíte splnit požadavky stanovené v oddílech 10(b) a (c) těchto Podmínek použití pro tvůrce.

b)     Požadavky – Reklamní obsah: Musíte zajistit, aby veškerý reklamní obsah, který zveřejníte na svém účtu pro tvůrce:

I.       neobsahoval:

1.      předsudky respektování lidské důstojnosti;

2.      diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, národnosti, náboženství nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

3.      chování poškozující zdraví nebo bezpečnost;

4.      chování hrubě poškozující ochranu životního prostředí;

5.      fyzickou, duševní nebo morální újmu jakékoli osobě;

6.      přímo vyzývat osoby k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb způsobem, který využívá jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti;

7.      přímo povzbuzovat osoby, aby přesvědčovaly ostatní ke koupi nebo pronájmu zboží nebo služeb;

8.      využívat důvěru osob v druhé; nebo

9.      bezdůvodně ukazovat osoby v nebezpečných situacích;

II.      nepropaguje cigarety a jiné tabákové výrobky, elektronické cigarety a náplně elektronických cigaret, nelegální drogy ani jakékoli léky na předpis;

III.      nepropaguje ani nenapomáhá nelegálnímu hazardu a

IV.       pokud jde o jakýkoli reklamní obsah na alkoholické nápoje, není zaměřen na nezletilé a nenabádá k nestřídmé konzumaci alkoholu.

c)      Požadavek transparentnosti – Reklamní obsah: Musíte prohlásit, že jakýkoli reklamní obsah, který zveřejníte nebo nahrajete na GayPlanet, obsahuje reklamu, a to tak, že do titulku k reklamnímu obsahu před odesláním nebo nahráním zahrnete znak #Sponzorovano.

11.   Spoluautorský obsah:

a)      Pokud na svůj účet Tvůrce nahrajete Obsah, který zobrazuje někoho jiného než vás nebo kromě vás (i když tuto osobu nelze z Obsahu identifikovat) („Spoluautorský obsah“), zaručujete (což znamená, že učiníte právně vymahatelný slib nám), že každý jednotlivec zobrazený v jakémkoli spoluautorském obsahu nahraném na váš účet je i) tvůrcem na GayPlanet; nebo ii) dospělá osoba, která souhlasí, a že jste ověřili totožnost a věk každého takového jednotlivce a poskytnete podpůrné dokumenty, jak můžeme podle našeho uvážení požadovat.

b)     Dále zaručujete, že jste získali a uchováváte písemný souhlas od každého jednotlivce uvedeného ve vašem spoluautorském obsahu, že takový jednotlivec:

I.      udělil svůj výslovný, předchozí a plně informovaný souhlas se svým výskytem ve spoluautorském obsahu; a

II.     souhlasil s tím, aby byl spoluautorský obsah, ve kterém se objevuje, zveřejněn na GayPlanet.

c)      Kromě potvrzení v sekcích 11(a) a (b) výše souhlasíte s tím, že pokud nahrajete spoluautorský obsah, kde druhá osoba nebo lidé vystupující v obsahu mají účet pro tvůrce na GayPlanet, označíte účet jakékoli osoby nebo osob vyskytujících se ve spoluautorském obsahu, ve kterém lze tuto osobu identifikovat.

d)     Pokud je jakýkoli spoluautorský obsah dílem společného autorství, jste výhradně odpovědní za získání jakýchkoli požadovaných licencí nebo souhlasů od jakýchkoli jiných spoluautorů obsahu, které jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné takový obsah nahrát a zpřístupnit na GayPlanet.

e)     Souhlasíte s tím, že zajistíme, aby byly výdělky tvůrců vyplaceny pouze na účet tvůrce, na který je nahrán obsah spoluautorství. Tvůrce, který nahrál spoluautorský obsah, je výhradně odpovědný za rozdělení a distribuci veškerých příjmů generovaných ze spoluautorského obsahu mezi jednotlivce zobrazené v takovém spoluautorském obsahu. Jakákoli taková dohoda o sdílení příjmů bude nezávislou, soukromou dohodou mezi vámi a takovou osobou (osobami) a nejsme odpovědní za poskytování nebo vymáhání jakýchkoli takových dohod. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte nárok na žádné výdělky tvůrců získané za jakýkoli spoluautorský obsah, ve kterém se vyskytujete, ale který je zveřejněn na účtu jiného tvůrce. Pokud na svůj účet zveřejníte spoluautorský obsah, můžeme po vás požadovat, abyste poskytli platné a úplné právní informace pro všechny osoby, které se objevují ve spoluautorském obsahu. Pokud na naši žádost neposkytnete jakékoli informace, které požadujeme, můžeme smazat spoluautorský obsah, omezit vaše práva a oprávnění zveřejňovat příspěvky jako tvůrce, ukončit váš účet a/nebo zadržet veškeré nebo jakoukoli část získaných výdělků tvůrců, které vám ještě nebyly vyplaceny.

f)       Souhlasíte s tím, že nás zprostíte a nebudete vůči nám vznášet žádné nároky vyplývající ze spoluautorského obsahu. Souhlasíte s tím, že všechny nároky vyplývající ze spoluautorského obsahu budou vzneseny proti Tvůrci (tvůrcům), který zveřejnil spoluautorský obsah, nebo jednotlivcům, kteří se objevili ve spoluautorském obsahu (podle toho, co je relevantní).

12. Podmínky pro výplaty tvůrců a okolnosti za kterých můžeme zadržet vaše výdělky si přečtěte v našich Podmínkách pro výplaty tvůrcům


13. Dodržování daňových předpisů a DPH je pro vás také důležité, a proto si tyto podmínky důkladně přečtěte.
 

Poslední aktualizace: 15.6.2022